foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Informujemy o zmianach w terminarzu dni wolnych:

11 czerwca - dzień wolny (Boże Ciało)
12 czerwca  - nie jest dniem wolnym
16,17,18 czerwca - dni wolne dla uczniów klas 1-7 (ósmoklasiści piszą egzaminy).

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved