foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Informacja dotycząca przedłużenia naboru do przedszkola
 
W związku z bardzo nikłym zainteresowaniem rodziców, dotyczącym posłania dzieci do przedszkola, wydłuża się czas zgłoszenia dziecka do przedszkola do 14 maja 2020 r.
 
1) Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora lub wicedyrektora placówki.
Z opieki przedszkolnej mogą korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
2) Zgłoszenia należy dokonywać drogą telefoniczną w godzinach od 8:00 do 13:00, do 14. maja w dni powszednie.
 
3) Przedszkole może zostać otwarte 18. maja, jeżeli zgłosi się co najmniej 10 dzieci spełniających powyższe warunki.
 
Przedszkole w Pieniężnie: Dyrektor 722 110 591 lub Wicedyrektor: 508 313 237;
Oddział przedszkolny w Lechowie: 600 259 165;
Oddział przedszkolny w Pakoszach: 722 110 593;
Oddział przedszkolny w Piotrowcu: 660 441 975.

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved